KATASTER

KATASTER  NEHNUTEĽNOSTÍ


Na Katastri nehnuteľností sa uskutočňuje prepis vlastníckych práv k jednotlivým nehnuteľnostiam. My zabezpečujeme:

1. Asistenčné služby na katastri nehnuteľnosti:

- Zabezpečenie  výpisov z LV na právne úkony (LV-List vlastníctva)

- Zabezpečenie výpisov z katastrálnej mapy a iných listín na právne úkony

2. Všetky zmluvy budú pripravené na profesionálnej úrovni a budú spĺňať všetky zákonné a právne náležitosti tak, aby prešli na Katastri nehnuteľností

3. Sledovanie prebiehajúceho konania a komunikácia s Katastrom nehnuteľností

Informácia: Kataster nehnuteľností  má zo zákona Slovenskej republiky lehotu 30 dní od dňa podania Návrhu na vklad s kúpnymi zmluvami na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Možnosť urýchleného prevodu vlastníckeho práva je tzv. zrýchlením konaním najneskor do 15 dni odo dňa podania návrhu na vklad v zrýchlenom konaní.